خط کامل صحافی اتوماتیک بدون دخالت دست

کتاب های دوخته شده در فرآیند تولید، وارد دستگاه خط کاملا اتوماتیک صحافی شده، در مرحله اول کتاب های دوخته شده توسط ویبره خط کاملا دسته شده و چسب کاری میگردد ، بعد از این مرحله کتاب توسط دستگاه خشک و توسط برش اتوماتیک برش گردیده دربخش بعد توسط گردکن عطف کتاب گرد شده توسط دستگاه تنظیف و شیرازه می گردد و در قسمت جلدگذار، کتاب ها با جلد تلفیق گشته و در قسمت پایانی در شش مرحله خط و پرس انجام می گیرد، کلیه این فرآیند توسط دستگاه تمام اتوماتیک KOLBUS که قادر به تولید ۱۵۰۰ جلد کتاب در ساعت می باشد انجام میپذیرد.