دو ورقی و سه ورقی ( STAHL )

این صحافی دارای ۳ دستگاه تاکن دو ورقی دو ورقی STAHL آلمان می باشد که قابلیت تاکردن هردستگاه بصورت روزانه ۱۰ بند قرم که جمعا۰ ۳۰ بند قرم می باشد و در ضمن توانایی انجام دقیق ترین تافرم را در تنوع وسیعی از انواع فریم دارا سی باشد و فرم های چاپی را در بهترین شرایط آماده ی صحافی میسازد