پرسنل صحافی جواهری

صحافی جواهری تعداد ۲۷ نفر پرسنل مجرب و ماهر در زمینه صحافی، آموزش دیده اند که اکثریت پرسنل با ۱۵ سال سابقه کار قادر به اپراتوری و مکانیکی دستگاه های مربوطه می باشند.